Terms & Conditions

thatsluck правила и условия

Използването на софтуера, изтеглен от сайта ThatsLuck.com предполага безусловното приемане на следното Общи условия, които потребителят декларира, че е прочел, разбрал и приел изцяло.

 

1 АВТОРСКО ПРАВО - СОФТУЕРЪТ, присъстващ на ThatsLuck.com е защитен от законите за авторското право и от авторските права, които са в сила в Италия, от разпоредбите на международните договори и от всички други приложими закони. 

Следователно потребителят е длъжен да третира софтуера като всеки друг защитен с авторски права материал (например книга или DVD диск). Във всеки случай потребителят не може да възпроизвежда и предлага на пазара софтуера без предварително писмено разрешение от ThatsLuck.com

 

2 ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ - ThatsLuck.com предоставя на потребителя правото да използва временно софтуера за собствена лична употреба.

Под софтуера се разбира, че е „в употреба“, когато се използва чрез компютър, таблет, смартфон или друго подходящо устройство. Потребителят е наясно и приема това ThatsLuck.com може по всяко време да възпрепятства използването на софтуера за постоянно без предварително уведомление.

 

3 ГРАНИЦИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА - Потребителят не може по никакъв начин да променя функционалността на софтуера.

Използването на изтегления софтуер не означава автоматично правото да се използват каквито и да е актуализации или по-нови версии.

 

4 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ - В никакъв случай администраторът на сайта ThatsLuck.com ще носи отговорност за преки или косвени щети (включително, без ограничение, щети за загуба или загуба на печалба, прекъсване на бизнеса, загуба на информация или други икономически загуби), произтичащи от използването или неизползването на софтуера, дори ако е посочено в администратор на сайта ThatsLuck.com е уведомен за възможността за такава вреда.

Отговорността е изцяло и изключително на потребителя. Потребителят се отказва от момента, за да поиска компенсация за всякакви щети, преки или косвени от какъвто и да е вид, произтичащи от използването или неизползването на софтуера, изтеглен от уебсайта ThatsLuck.com За всичко, което не е предоставено или отчетено тук, се прави позоваване на Италианския граждански кодекс.